We provide a wide range of oral health care services View More
ABBANK'S ENGLISH LEARNING SYSTEM

Speaking Grammar: Dành cho cán bộ có trình độ tiếng Anh bắt đầu và sơ cấp.

Toeic themes: Các chuyên đề luyện thi TOEIC và tiếng Anh thương mại thực tế. Dành cho cán bộ có trình độ tiếng Anh từ sơ cấp đến trung cấp.

Banking & Finance: Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. Dành cho cán bộ có trình độ tiếng Anh từ trung cấp đến cao cấp.

Để kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào, hãy chọn bài kiểm tra dưới đây và làm theo hướng dẫn